1998-2002 Chevrolet Prizm Wiper Blade Sizes:

1998-2002 Chevrolet Prizm Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


1998 Chevrolet Prizm Wiper Blade

1999 Chevrolet Prizm Wiper Blade

2000 Chevrolet Prizm Wiper Blade

2001 Chevrolet Prizm Wiper Blade

2002 Chevrolet Prizm Wiper Blade

Back to blog