1964-2011 Chevrolet Malibu Wiper Blade Sizes:

1964-2011 Chevrolet Malibu Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


1964 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1965 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1966 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1967 Chevrolet Malibu Wiper Blade** Fits the following years **


1968 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1969 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1970 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1971 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1972 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1973 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1974 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1975 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1976 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1977 Chevrolet Malibu Wiper Blade** Fits the following years **1978 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1979 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1980 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1981 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1982 Chevrolet Malibu Wiper Blade** Fits the following years **


1997 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1998 Chevrolet Malibu Wiper Blade

1999 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2000 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2001 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2002 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2003 Chevrolet Malibu Wiper Blade** Fits the following years **


2004 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2005 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2006 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2007 Chevrolet Malibu Wiper Blade** Fits the following years **


2008 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2009 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2010 Chevrolet Malibu Wiper Blade

2011 Chevrolet Malibu Wiper Blade

Back to blog