1989 - 1990 Mitsubishi Sigma Wiper Blade Sizes:

1989 - 1990 Mitsubishi Sigma Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


1989 Mitsubishi Sigma Wiper Blade

1990 Mitsubishi Sigma Wiper Blade

Back to blog