2001 - 2011 Kia Optima Wiper Blade Sizes:

2001 - 2011 Kia Optima Wiper Blade Sizes:


22" - https://amzn.to/45hOgxK

20" - https://amzn.to/3YBSBtF


** Fits the following years **


2001 Kia Optima Wiper Blade

2002 Kia Optima Wiper Blade

2003 Kia Optima Wiper Blade

2004 Kia Optima Wiper Blade

2005 Kia Optima Wiper Blade

2006 Kia Optima Wiper Blade



** Fits the following years **


2007 Kia Optima Wiper Blade

2008 Kia Optima Wiper Blade

2009 Kia Optima Wiper Blade

2010 Kia Optima Wiper Blade

2011 Kia Optima Wiper Blade

Back to blog